Parish Work

Paróquia São Tiago Maior, Salvador, Brasil (2017-2019)

Quase-paróquia São Tiago Maior, Salvador, Brasil (2016-2017)

Paróquia Sta Mônica, Salvador, Brasil (2012-2015)

Mission de Atar (2010-2012)

Paroisse de Saint Pierre, Cyahafi, Kigali, Rwanda (2003-2005)

Paroisse St Charles Lwanga, Kigali, Rwanda (1997-1999)

%d bloggers like this: